«یادگیری بهتر» هسته ای نوپا از دانشجویانی است که همزمان با تحصیل، ارتقاء خدمات یادگیری را هدف گرفته اند. امیدواریم بتوانیم خدماتی مناسب با وضعیت آموزشی کشورمان ارائه دهیم.