پاسخ به سؤالات شنیداری نیاز به مهارت بالایی در واژگان و اصطلاحات زبان دارد. در صورتی که آمادگی قبلی برای این سؤالات ندارید توصیه می‌کنیم این سؤالات را نادیده بگیرید و به صورت شانسی گزینه‌ی "دو" یا "سه" را برای همه سؤالات شنیداری پر کنید. برحسب تصادف نمره‌ای بین 6 تا 10 می‌توانید اخذ کنید. در نمودار زیر توزیع احتمالی نمره این بخش با انتخاب تصادفی پاسخ‌ها رسم شده است.

 

توزیع نمره لیسنینگ آزمون MSRT با پاسخ تصادفی

 

برای پاسخ به بقیه ی سوالات جزوه 60 مهارت گرامر به همراه بانک لغات را در بسته آزمون MSRT "یادگیری بهتر" تهیه کنید.